Откакто свят светува, интересът на човека към златото винаги е висок. Относително слабото му разпространение в природата, заедно с по-особените му качества, привлича човешкото внимание. Трудността при добиването на злато повишава търговската му цена, а цветът и лъскавината му определят високата му естетическа стойност.

Характеристиките на златото го определят като средство за акумулиране на стойност. Непреходните му особености го правят твърд проводник във времето. То е неподатливо на климатични въздействия, не ръждясва, не сюблимира, не се амортизира. С тези качества златото е незаменим инструмент за съхраняване на стойност. Толкова повече, когато останалите видове богатство са преходни, податливи на унищожение както от времето, така и от хората.

Вярата на човека, че златото може да преминава през времето не само запазвайки стойност, но дори и повишавайки я, води до неговата идеализация. В по-ново време се появяват признаци за преходност, но мястото му в субективната ценностна система на човека е винаги в началото на наредбата, а и постоянно и периодически се подлага на преосмисляне и пренареждане.

Поддържането на златни запаси (вкл. и национални) в съвременния свят има много повече психологическо значение, отколкото икономическо. Населението традиционно е свикнало да възприема златото като атрибут на крайната сигурност и не е склонно да промени радикално вижданията си.

Във времена на подчертана несигурност интересът към златото нараства. В последния половин век, които са миг в историята, сме били свидетели на значителни колебания в оценката на златото (Фигура 1).

Фигура 1

(1) В началото на 80-те години на миналия век се наблюдава рекордно висока цена на златото. Този пик се свързва с развихрилата се през втората половина на 70-те години енергийна криза, както и с разрастването на дълговия проблем в световен мащаб.

(2) Началото на настоящия век също е време на чувствителен прираст на цената на златото. Терористичните актове от септември 2001 г., съпроводени с отслабването на USD, съдействат за повишаване на интереса към златото. Фактор е и появата на новата световна валута EUR, съпроводена с неяснота и несигурност. Спекулаторите също не стоят със скръстени ръце.

(3) Световната икономическа криза от 2007-2008 г. подсилва инвестиционния интерес към златото. Тенденцията на нарастване се ускорява след 2008 г., което отразява психологията на пазара. Рационалността не е присъщо качество на участниците в пазара – нещо, което е достатъчно добре проучено в научната литература и за което е присъдена Нобелова награда (Канеман). Възходящите очаквания се подхранват от позитивния ценови прираст. Феноменът е изучен в специализираната литература и се етикира като саморегулиращо (самовъзпроизвеждащо) се пророчество. Пазарната мания е в пълна сила и никой не си помисля, че може да настъпи обрат. Средностатистическият инвеститор не може да остане безучастен към подобен феномен.

(4) Златната еуфория не продължава дълго. През 2014-2018 г. се наблюдава относителна стабилна цена на златото, но през 2019 г. и особено през специфичната 2020 г. цената на златото отново поема нагоре. Брекзит оказва въздействие върху несигурността и прираста на инвестиционните оценки през 2019 г., а пандемията Covid-19 пришпорва още повече търсенето на злато. Логично очакванията се преекспонират и от средата на 2020 г. махалото на цената на златото отново се връща назад – пазарната цена на трой-унция злато на 06/08/2020 е 3410 лв. (по данни на БНБ), а в началото на 2021 г. (08/01/2021) вече е 2975 лв., т.е. за пет месеца спада с близо 15%!

Инвестицията в злато не е операционална. Тя е ликвидна, но представлява устойчиво замразена стойност.

Доходността на инвестицията в злато е силно колеблива. За четвъртвековния период след 1980 г. реално тя е негативна.

Таблица 1
Средногодишен прираст на цените на златото (в BGN) (проценти)

Колебанията на доходността от инвестиции в злато се демонстрират и в български измерения (Таблица 1). Реалната доходност е висока за декадата 2000-2010, когато световната конюнктура е благоприятна и съдейства за нарастващи пазарни цени на златото. Следващата декада (2010-2020) е значително по-неблагоприятна, въпреки разразилата се пандемия през 2020 г.

Оценките в Таблица 1 не отразяват трансакционните разходи, свързани с преминаване от едни инвестиционни позиции в други, както и разходите за поддържане на златните запаси. И двата вида допълнителни разходи не са за пренебрегване и подбиват чувствително инвестиционната доходност. Показателно е например, че приходите от такси и комисионни на търговските банки у нас за 2019 г. са 44% от приходите им от лихви, т.е. средностатистическият клиент на търговска банка (кредитополучател или депозитор) плаща (респективно получава) лихвени разходи (лихвени приходи) и допълнително плаща 44% във вид на такси и комисионни. Тази пропорция дава представа за допълнителните разходи, свързани с трансакции с монетарно злато.

Централните банки на водещите развити икономики съзнателно (явно и неприкрито) съдействат за поддържане на приемливо високи цени на златото поради оценявано неблагоприятно влияние на падащите цени на златото върху световната търговия и върху световната икономика.

Заключение
Няма вечно сигурна (безрискова) и доходна инвестиция. Всичко тече, всичко се променя. Инвеститорът трябва да държи ръка на пулса на пазара и да преценява с хладен разум. Пазарният майсторлък, който се удава на малцина, е да съумееш да се освободиш от доходоносния актив във върховата й позиция.

В съвременния свят златото е стока, която се продава и купува и чиято цена се определя въз основа на търсенето и предлагането, т.е. в конкретния случай като следствие от субективните нагласи на човека. Особеност на съвременния свят е, че цената на златото е регулируема (манипулируема) от Централните банки на развитите икономики. Човешката природа неизменно търси сигурни и безрискови средства за съхраняване на стойност, и безусловно – увеличаваща се стойност. За добро или лошо животът постоянно доказва, че няма такива средства. Човешкото съзнание трябва да бъде вечно будно, да не престава да преценява различни видове последствия, да съпоставя моментни стойности и да приема адекватни инвестиционни решения. Инвеститорът трябва да бъде винаги готов за действие.

Това de facto е и формулата на икономическия прогрес. Спокойствието при движение срещу течението намалява стойностите и връща назад постигнатото.

Пазарът на ценни книжа предоставя реална доходоносна алтернатива на инвестицията в злато. За съжаление българският пазар на ценни книжа продължава да е рудиментарен и съдейства за чувствителен износ на български капитали в чужбина.