Близо 20% годишен ръст на парите в обращение у нас

Близо 20% годишен ръст на парите в обращение у нас

В края на юни 2021 г. парите в обращение са достигнали 22 309.8 млн. лв., като за едногодишен период (спрямо края на юни 2020 г.) те са нараснали с 18.2%, или с 3442.1 млн. лв., сочат данните на БНБ.

През април – юни 2021 г. парите в обращение са се увеличили с 1101.1 млн. лв., или с 5.2% в сравнение с края на март 2021 г. Нарастването им е с 2.6 процентни пункта по-голямо от отчетеното за същия период на 2020 г. И през трите месеца на второто тримесечие на 2021 г. парите в обращение отбелязаха положителен месечен растеж, като най-висок (4.0%) в рамките на разглеждания период бе растежът, достигнат през април.

Източник БНБ

В края на юни 2021 г. в обращение са 528.9 млн. броя банкноти, които са с 18.8 млн. броя, или с 3.7% повече в сравнение с края на март 2021 г. За същия период общата им стойност нараства с 5.3%, достигайки към 30 юни 21 772.6 млн. лв. Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие на 2021 г. е 41.17 лв., което представлява увеличение с 0.63 лв. спрямо края на пър-вото.

С най-голям дял (35.68%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на 2021 г. е банкнотата от 50 лева, като към 30 юни в обращение са 188.7 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.47%) e броят на банкнотите от 5 лева.

Спрямо края на март 2021 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение са нараснали дяловете на номиналите от 50 и 100 лева, като най-голямо е увеличението (с 0.76 процентни пункта) на дела на 50-левовите банкноти. За същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност 5, 10 и 20 лева намаляха, най-вече, с 0.74 процентни пункта, тези от 20 лева.

Източник БНБ

За периода април – юни 2021 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 490 броя неистински български банкноти, от които 214 броя са циркулирали в паричното обращение. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. те са с 273 броя повече.

В общия брой на задържаните през второто тримесечие на 2021 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 50 лева (73.88%). Неистинските банкноти от 20 лева са с 20.41% дял в общия брой на задържаните през отчетния период.

В периода април – юни 2021 г. са били регистрирани и задържани общо 67 броя неистински български разменни монети, от които 7 броя от 2 лева, 16 броя от 1 лев и 44 броя от 50 стотинки.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"