Съживяване при воден и сухопътен транспорт, въздушният пропада още

Съживяване при воден и сухопътен транспорт, въздушният пропада още

Общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи през третото тримесечие на 2020 г. се увеличава с 9.5% спрямо предишното тримесечие, показват данни на НСИ.

Най-голям ръст се наблюдава при воден и при сухопътен транспорт, съответно с 15.5 и 14.1%. Намаление с 16.8% е регистрирано при въздушен транспорт.

Общият индекс на оборота в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се увеличава със 7.3% спрямо второто тримесечие. Най-съществено нарастване е отчетено при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (29.6%) и „Издателска дейност“ (22.6%).

При „Други бизнес услуги“ се наблюдава увеличение спрямо предходното тримесечие при повечето дейности. Най-значителен ръст е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – със 127%, и „Рекламна дейност и проучване на пазари“ – с 35.5%, докато най-голямо намаление има при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ – с 6.1%. 

През третото тримесечие на 2020 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 13.9% под равнището на същото тримесечие на 2019 година.

Най-голям спад има при въздушен транспорт – със 75.1%, и при воден – с 34.7%. Увеличение се наблюдава само при „Пощенски и куриерски услуги“ – с 19.4%.

Индексът на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 10% по-висок през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение с година по-рано.

Най- съществено нарастване се наблюдава при „Далекосъобщения“ – с 24.7%. Значителен спад е отчетен при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (42.5%).

При „Други бизнес услуги“ понижение спрямо третото тримесечие на 2019 г. се наблюдава при повечето дейности, като най-голям спад е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – със 70.3%.

Най-съществено увеличение се наблюдава при „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ – с 16%.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"