БВП се срина с 10% за тримесечие, 8.5% е намалението за година

БВП се срина с 10% за тримесечие, 8.5% е намалението за година

Брутният вътрешен продукт буквално се срина с 8.5% през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година и с 10% спрямо първото тримесечие на т.г. Така щетите от коронавирусната пандемия придобиват все по-големи размери.

Според предварителните данни на НСИ, БВП през второто тримесечие е 27 395 млн. лв. Преизчислен в евро е 14 007 млн., а на човек от населението се падат 2016 евро.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.775410 лв. за 1 щатски долар БВП е 15 430 млн. долара и съответно 2221 долара на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност  през второто тримесечие е 23 848 млн. лв. по текущи цени.

Фиг. 1. Относителен дял на брутната добавена стойност по икономически сектори през второто тримесечие на 2019 и 2020 година в  %.

През второто тримесечие на 2020 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.1 процентни пункта. Индустриалният сектор нараства с 2.1 процентни пункта до 28.4%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в най-големият сектор на икономиката – услугите, намалява до 68% при 70.2% през съответния период на м.г.

Фиг. 2. Компоненти на използвания БВП през второто тримесечие на 2019 и 2020 година в %.

За крайно потребление през второто тримесечие на 2020 г. се изразходват 78.7% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18.9% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Фиг. 3. БВП по тримесечия за периода 2005 – 2020 г. по средногодишни цени на 2015 година в млн. лв.

Според сезонно изгладените данни през второто тримесечие на 2020 г. БВП спада спрямо предходното тримесечие с 10%. Брутната добавена стойност намалява с 8.9%.

По предварителни данни за второто тримесечие крайното потребление се понижава с 2.1%, а бруто капиталообразуването – със 7.9%. Износът на стоки и услуги намалява спрямо предходното тримесечие с 22.1%, а вносът на стоки и услуги – с 20.4%.

БВП се понижава с 8.5% през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

През второто тримесечие на т.г. спрямо същия период на предходната година брутната добавена стойност намалява със 7.6%.

Износът на стоки и услуги се свива с 19%, а вносът – с 19.1%.