До 27 ноември регистрация на всички кладенци и сондажи, иначе ги ликвидират

До 27 ноември регистрация на всички кладенци и сондажи, иначе ги ликвидират

До 27 ноември т.г. фирми и граждани, собственици на кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи трябва да ги регистрират в Басейнова дирекция в съответния район.

При установяване на незаконни съоръжения след тази дата те ще бъдат ликвидирани за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност.

Собствениците на кладенци, разположени в границите на населените места трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа:

1. трите имена на собственика на имота;

2. данни за поземления имот: идентификатор, нотариален акт, скица, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;

3. дълбочина на кладенеца;

4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;

5. начин на черпене на водата – с кофа или с помпа;

6. цел, за която се ползва водата.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности не се заплаща.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството.

Ползването на вода до 10 куб. метра на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци.

Рeдът за регистрация на съоръжения за стопански субекти е друг. Собствениците на съоръжения за подземни води, които ще бъдат използвани от фирми за стопански и нестопански цели, изградени до 28 януари 2000 г. за които не са издадени разрешителни и които не са вписани в регистрите трябва да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване. Необходимо е и да приложат информация за съоръжението, която е подробно описана в изикванията на МОСВ.